Nieuws

Corona-update De Helenahoeve


Beste ouders verzorgers,

Volgend op eerder bericht en op maatregelen vanuit het kabinet, zoals bekend gemaakt in de persconferentie, komt De Helenahoeve in samenwerking met de SZZ tot het volgende aanvullende besluit:

Op dwingend advies continueren wij de situatie welke al is ingegaan vanaf 16 maart tot en met 28 april.
Hiermee willen we actief blijven bijdragen aan de inzet van het kabinet om de verspreiding van het virus blijvend te beperken. Dit geldt in ieder geval voor de dagbesteding/ambulante begeleiding/individuele begeleiding/equi-therapie. Dit geldt uiteraard voor alle jongeren van De Helenahoeve.

Dit besluit nemen wij nog immer niet lichtvaardig.

We hebben in een eerder stadium daarbij de volgende uitgangspunten al eerder aan u geformuleerd;

  • De Helenahoeve zal als zorginstelling, mits verantwoord, in alle redelijkheid zoeken naar alternatieve vormen van zorg of begeleiding in de meest noodzakelijke situaties;
  • Het is belangrijk om hierbij maatwerk toe te passen, in overleg met:
  • Ouders/mantelzorgers/netwerk
  • Ketenpartners cq. andere betrokken hulpverleners/begeleiders

De Helenahoeve wil daarmee blijven bijdragen aan de voorkoming van een piekbelasting in de huidige situatie.
Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de maatregelen en besluiten voor langere tijd van kracht zullen blijven, in ieder geval tot en met 28 april. Vanuit De Helenahoeve worden alle ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. Wij informeren u uiteraard als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

De Helenahoeve die wonen (24-uurs zorg) biedt heeft ook nog een andere uitdaging die niet zomaar kan stoppen. We realiseren ons dat de beperkingen die deze landelijke maatregelen ons opleggen grote impact kan hebben voor uw zoon of dochter.
De situatie waarin we zitten is uniek voor Nederland, dit hebben we nog nooit meegemaakt.

Wat betekent dit concreet voor de zorg die De Helenahoeve blijft bieden gedurende deze periode.

De Pastorie

Deze locatie blijft 24 uur per dag geopend 7 dagen per week, zoals jullie van ons gewend zijn.

  • We bieden al ruim 2 weken dagelijks huiswerkbegeleiding en dit wordt gecontinueerd
  • We blijven er op toezien dat er een creatieve dag invulling zal zijn (spelletjes / film kijken / boswandeling etc)

Verblijf protocol:

  • Jongeren die momenteel aanwezig zijn op de diverse groepen van De Helenahoeve. Deze jongeren kunnen niet meer met verlof vanwege de geadviseerde en overeengekomen interne lockdown. Jongeren die momenteel verblijven in de thuissituatie kunnen in geval van een crisissituatie noodzakelijk terugkomen (in geval van een wederzijds geconstateerde een crisissituatie). Van te voren zal middels een risico taxatie in gezamenlijkheid worden getoetst of het inderdaad noodzakelijk is dat de jongere terugkomt. Na terugkomst op de groep is er geen mogelijkheid meer tot verlof tot in ieder geval 28 april. Uiteraard kunnen jongeren alleen terugkomen die klachtenvrij zijn: (niet hoesten, snotteren en/of verkouden gepaard met eventuele koorts).
  • Ontstaan er klachten binnen de thuissituatie/gezin, m.b.t. de gezondheid, dan kan de jongere niet terug worden gebracht naar de groep voor de periode van 20 dagen (incubatietijd volgens publicatie in vakblad Annals of Internal Medicine).
  • In deze situatie zullen wij, indien gewenst, begeleiding op afstand bieden via telefoon/face-time/skype.

Herenhuis:

In principe hanteren we zoveel mogelijk de vertrouwde structuur en gang van zaken.
Overdag zijn de heren veelal aan het werk, waar mogelijk blijft dit zo.
Er is 1 vaste begeleider (Bas) toegewezen die met hen in fysiek contact blijft en dagelijks een bezoek brengt. Overige afspraken en indien nodig extra begeleiding zal op een alternatieve wijze (skype/face-time/bellen/whatsapp) plaatsvinden. Op deze manier blijven zowel mentoren als behandelcoördinatoren actief betrokken.
Neerkant:

In principe hanteren we zoveel mogelijk de vertrouwde structuur en gang van zaken.
Overdag zal zoveel mogelijk sturing en/of ondersteuning worden geboden aan onderwijs op afstand.
Er is 1 vaste begeleider (Evelien) toegewezen die met de aanwezige jongeren in fysiek contact blijft door enkele fysieke contactmomenten in de week. Overige afspraken en indien nodig extra begeleiding zal op een alternatieve wijze (skype/face-time/bellen/whatsapp) plaatsvinden. Op deze manier blijven zowel mentoren als behandelcoördinatoren actief betrokken.

Fasehuis:

In principe hanteren we zoveel mogelijk de vertrouwde structuur en gang van zaken.
Overdag zal zoveel mogelijk sturing en/of ondersteuning worden geboden aan onderwijs op afstand.
Er zijn 2 vaste begeleiders (Sandro en Bas) toegewezen die zorgen voor een 24uurs bezetting. Overige afspraken en indien nodig extra begeleiding zal op een alternatieve wijze (skype/face-time/bellen/whatsapp) plaatsvinden. Op deze manier blijven zowel mentoren als behandelcoördinatoren actief betrokken.

Ambulant:

Afspraken en indien nodig extra begeleiding zullen op een alternatieve wijze (skype/face-time/bellen/whatsapp) plaatsvinden. Daar waar de noodzaak bestaat, denk hierbij aan een crisissituatie, kan de ambulante begeleiding doorgaan mits de cliënt en diens directe leefomgeving klachtenvrij is. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan zal alsnog middels de vernoemde alternatieven gepoogd worden de crisissituatie te beslechten.

Dagbesteding:

Volledige lockdown. Enkel en alleen toegankelijk voor medewerkers van het terrein.
Kantoor op De Helenahoeve (Lage Brugweg) is dicht tot en met 28 april.
Wij houden met ingang vanaf 16 maart enkel en alleen nog kantoor op de Pastorie.

Equi-therapie:

Deze heeft door creatief om te gaan met deze situatie vrijwel direct na 16 maart al doorgang gevonden en zal worden blijven gecontinueerd. Mede omdat het een 1 op 1 begeleiding is kunnen en blijven we dus deze therapie aanbieden en wel via een face-time verbinding.
De jongeren kunnen zoals ze gewend zijn de therapeut en de paarden zien en horen middels dit face time systeem en blijven dus zo ook interactief verbonden en betrokken gedurende deze sessies.
Meivakantie:

De meivakantie valt in zijn geheel binnen de tot nu toe gestelde termijn.
Dat betekent dat de jongeren die op De Helenahoeve verblijven ook automatisch de vakantie periode op De Helenahoeve zullen verblijven.
Afsluitend:

Het is en blijft onveranderd onze verplichting om personeel en jongeren van De Helenahoeve te beschermen tegen mogelijke besmetting, dus moeten we de risico's hierop maximaal beperken. Daarom dient De Helenahoeve, u en uw kind en onszelf te conformeren aan deze opgelegde regelgeving en stringente adviezen.

Op onderstaande link vindt u de richtlijnen zoals voorgeschreven door het RIVM:
Richtlijnen RIVM

Met vriendelijke groet,

Namens de gehele staf van De Helenahoeve